Adatkezelési nyilatkozat

A PPC Média Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 45., telephely: 2092 Budakeszi, Présház utca 5., cégjegyzékszám: 13-09-107551, nyilvántartva a Budakörnyéki Törvényszék Cégbírósága által, képviseli: Somlóvári Attila ügyvezető) – a továbbiakban: PPC Média Kft. – tulajdonában álló www.ppcmedia.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) az arra látogatók és a Weboldalakon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a PPC Média Kft. ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és a GPDR-ral összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A PPC Média Kft. általi adatkezelésekre
(1) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján,
(2) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján,
(3) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján (a továbbiakban: E-ker tv.),
(4) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
(5) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint
(6) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján kerül sor (a továbbiakban: Ptk).

Felhasználó a Weboldal látogatásával és használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: PPC Média Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 45.
Telephely: 2092 Budakeszi, Présház utca 5
Cégjegyzék száma: 13-09-107551
Képviselő neve: Somlóvári Attila ügyvezető
E-mail: info@ppcmedia.hu
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 03099-0001

1. A WEBOLDAL LÁTOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
ADATKEZELÉS CÉLJA

A Weboldalon történő látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés célja a Weboldal látogatása során a PPC Média Kft. a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A PPC Média Kft. által történő adatkezelés – tekintettel arra, hogy PPC Média Kft.-nek jogos érdeke fűződik a weboldala biztonságos működéséhez – a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, illetve az E-ker tv. 13/A. § (3) bekezdésén alapul.

A PPC Média Kft. által történő adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint – a Felhasználók önkéntes hozzájárulásán valamint törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a Felhasználók e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét – így különösen az egérmozgását és kattintásainak számát –, az IP címét, valamint az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát.

PPC Média Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a Felhasználó azonosítására nem törekszik.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a weboldalon történő látogatástól számított 26 hónap.

II. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Weboldalon keresztül történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Weboldal látogatóinak a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A PPC Média Kft. által történő adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint – a Felhasználók önkéntes hozzájárulásán, valamint törvényi felhatalmazáson alapul.

Az önként hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a Felhasználók e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

név,
e-mail cím,
telefonszám.
Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a PPC Média Kft. által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

A PPC Média Kft. vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A PPC Média Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vagy egyéb különleges személyes adatra (a továbbiakban: Különleges Adat) vonatkoznak. Amennyiben a PPC Média Kft. tudomást szerez arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul törli. A PPC Média Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező felhasználó regisztrációját is törölje.

A PPC Média Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Weboldalon történő regisztrációtól számított 24 hónap.

III. A BLOGÉRTESÍTÉS-KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az, hogy a Felhasználó értesüljön a PPC Média Kft. által közzétett legfrissebb szakmai hírekről, cikkekről, valamint blog-bejegyzésekről. A PPC Média Kft. a kezelt adatokat – reklámküldés vagy egyéb tevékenység céljából – harmadik személy vagy gazdasági társaságok részére nem továbbítja.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontjával összhangban a Felhasználó hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A blogértesítés-küldésre történő feliratkozás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

keresztnév,
e-mail cím.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés a blogértesítőről való leiratkozásig tart.

IV. ÁLLÁSHIRDETÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A PPC Média Kft. a Weboldalon vagy más hirdetési fórumokon álláshirdetést tehet közzé a PPC Média kft.-nél betöltendő állások vonatkozásában.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet a pályázatának való megküldésével adja meg ráutaló magatartással.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A kezelt adatok a pályázatban, önéletrajzban, kísérőlevélben illetve azok mellékleteiben megadott személyes adatok köre.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartalma a pályázat benyújtásától számított 6 hónap.

AZ ADATKEZELÉSEK SORÁN MEGISMERT ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a PPC Média Kft. ügyvezetése, illetve a PPC Média Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer tárolása érdekében a PPC Média Kft. adatfeldolgozót (pl. szerverszolgáltatót) vesz igénybe.

A szerverszolgáltatóval kapcsolatos adatkezelés:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: Telefon: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.com

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics és a Hotjar szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatfeldolgozók a http://www.google.com/intl/hu/policies/, valamint a http://www.hotjar.com/legal/policies/privacy címeken adnak részletes felvilágosítást.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Google LLC
Az adatfeldolgozó székhelye: 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Az adatfeldolgozó megnevezése: Hotjar Ltd.
Az adatfeldolgozó székhelye: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
Az adatfeldolgozó elérhetősége: support@hotjar.com

A fentieken túl Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A PPC Média Kft. a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása kizárólag – kivéve ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

ADATBIZTONSÁG

A PPC Média Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A PPC Média Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén és az adatfeldolgozóinál találhatóak meg.

A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználót megilleti

a tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáféréshez való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatkezelés korlátozásához való jog,
az adathordozhatósághoz való jog,
a tiltakozás joga, valamint
a jog, hogy az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, ne terjedjen ki rá.
Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználó tájékoztatást kérhet a PPC Média Kft.-től személyes adatai kezeléséről. A PPC Média kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat; valamint ha az adatokat nem a Felhasználótól származnak, úgy a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról.
A Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a PPC Média Kft. a személyes adatait helyesbítse. A kérésének a PPC Média Kft. legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni.
A Felhasználó kérheti a személyes adatainak törlését az alábbi esetekben, amennyiben:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs jogalapja;
a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben a törlés alapja fennáll, a PPC Média Kft. legkésőbb 15 napon belül köteles eleget tenni. A törlés joga nem terjed ki különösen arra, ha a PPC Média Kft.-t törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban a PPC Média Kft. jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

A Felhasználó kérésére a PPC Média Kft. korlátozhatja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Felhasználó jogosult arra, hogy amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik, úgy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A PPC Media Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ezzel kapcsolatos indokolt költségeire a Felhasználóval szemben igényt tartson.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a saját helyzetével kapcsolatos okokból, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a PPC Média Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a PPC Média Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges – kivéve ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei, amelyek a személyes adatok védelmét szükségessé teszik -;
ha a személyes adat kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzésre irányul;
a saját helyzetével kapcsolatos okokból, ha a személyes adat kezelése – a Felhasználó hozzájárulása nélkül –statisztikai célból történik.
A PPC Média Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a Felhasználót a döntéséről írásban tájékoztatja. Ha a PPC Média Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: PPC Média Online Marketing Kft.
2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 45.
E-mail: info@ppcmedia.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Somlóvári Réka info@ppcmedia.hu

JOGORVOSLAT

A Felhasználó az Info tv., a GDPR, valamint Ptk. alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) benyújtott panasszal, vagy az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A PPC Média Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Budakeszi, 2018. június 13.

PPC Média Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseletében eljár: Somlóvári Attila ügyvezető